Loading...

Dr Lal PathLabs, Patel Nagar Chowk

Dr Lal PathLabs, Patel Nagar Chowk

Address:   Disha Path Lab – (Code - Vk4), Patel Nagar Chowk, Baskhari Road, Akbar Pur, Distt- Ambedkar Nagar Uttar Pradesh - 224122 Hyderabad Telangana 224122

Mobile No:   7800654102

Email :  labdisha@gmail.com